23-03-2022

Op dinsdag 22 maart 2022 heeft het college een besluit genomen over het omgevingsplan Binnenstad en Singels. Dit plan heeft in 2020 als concept ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een reactie te geven. Het ontwerp-omgevingsplan ligt vanaf vrijdag 25 maart tot en met vrijdag 6 mei als ontwerp ter inzage. U kunt het plan inzien via onderstaande link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.886-0201

Daarnaast is er op maandag 4 april van 16.00 tot 22.30 een inloopmoment in het Stadhuis in de Walburgiszaal (Koningstraat 38). 

Onze binnenstad en het stationsgebied zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Niet alleen van uiterlijk maar ook wat betreft functies. We zien minder winkels en meer horeca en cultuur en de binnenstad wordt steeds aantrekkelijker om te wonen en te werken. Daarnaast heeft de coronacrisis de afgelopen twee jaar een grote invloed gehad op de binnenstad. Voor een deel van de bestaande ondernemers, winkels en (culturele) voorzieningen in de binnenstad was het een onzekere tijd en gaat ook de nabije toekomst met onzekerheid gepaard. Een direct gevolg van de coronacrisis is ook een versnelde toename in leegstand en afname in de diversiteit aan aanbod in winkels en horeca. 

Deze ontwikkelingen vragen om een actueel planologisch kader dat beter aansluit bij onze doelstellingen voor de binnenstad. Een plan gericht op het goed functioneren, beheren en beschermen van onze binnenstad en de mensen die er wonen en werken. Daarnaast vraagt de Omgevingswet (die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt) om meer samenhang en transparantie als het gaat om onze regels voor de fysieke leefomgeving. Dit omgevingsplan zet hierin alvast een belangrijke eerste stap. Op die manier geven we inwoners, ondernemers en eigenaren meer duidelijkheid over de ontwikkelmogelijkheden van particuliere en publieke gronden. 

Algemeen uitgangspunt in het omgevingsplan is dat het plan goed moet kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een vitale en leefbare binnenstad. Dit vraagt in sommige gebieden om flexibiliteit en ruime kaders maar in andere gebieden juist om wat strakkere regels en meer beschermende maatregelen. In het omgevingsplan is gezocht naar een juist balans tussen die twee. De belangrijkste wijzigingen in dit omgevingsplan zijn: 

• We staan geen nieuwe winkels meer toe aan de randen van het centrum zoals de Jansbinnensingel, Looierstraat en delen van de zuidelijke binnenstad. Zo zorgen we voor een concentratie van winkels langs de kansrijke winkelstraten (hiervoor geldt een overgangstermijn van twee jaar en dit geldt dus niet voor bestaande winkels). 

• We staan geen nieuwe winkelruimte toe op verdiepingen (bestaande winkelruimte op verdiepingen blijft mogelijk). Wel bieden we op de verdiepingen meer mogelijkheden voor (kleinschalige) kantoren en blijft het wonen boven winkels toegestaan. 

• We staan geen woningen toe op de begane grondlaag aan drukke winkelstraten zodat de plinten exclusief voor het winkelen beschikbaar blijven. 

• We bieden meer mogelijkheden voor culturele, creatieve en ambachtelijke activiteiten als mogelijk alternatief voor het verdwijnen van de winkelfunctie. 

• Nieuwe fastfood, snackbars of bezorghoreca kunnen zich alleen vestigen als dit past in de horecavisie. 

• Het omgevingsplan biedt geen ruimte voor nieuwe flitsbezorgingdiensten (darkstores). 

• We hanteren hogere welstandseisen voor de zuidelijke binnenstad.