22-1-2024

Bezoekers die te fiets of te voet het centrumgebied bezoeken, komen frequenter en geven per bezoek minder uit dan bezoekers die met de auto komen. Over een langere periode gemeten neemt het belang van fietsers en voetgangers toe. Dat is een belangrijke uitkomst van het landelijk onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, BRO en Movares naar de relatie tussen bestedingen en vervoersmiddelkeuze van bezoekers in centrumgebieden. In samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden is hier in september 2023 onderzoek naar gedaan. Ook Arnhem heeft deelgenomen. 

De informatie uit het onderzoek komt primair uit straatenquêtes, aangevuld met enquêtes uit panels en via social media. Bezoekers zijn op centrale plekken gevraagd naar o.a. herkomst, besteding, vervoersmiddel en bezoekfrequentie. In alle centra is een uniforme vragenlijst en aanpak gehanteerd en zijn voldoende respondenten bereid gevonden om deel te nemen, waardoor de resultaten representatief en goed vergelijkbaar zijn. Per bezoeker is inzicht verkregen in het aantal bezoeken en de relatie tussen het gekozen vervoersmiddel en bestedingen. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger beeld van het bezoekgedrag.

Per bezoek ligt de gemiddelde besteding van een autobezoeker (€ 130 euro per bezoek) substantieel hoger dan van een voetganger of fietser (ca. € 55 – € 60 euro per bezoek). Bezoekers, die gekozen hebben voor een gecombineerde reis auto/openbaar vervoer, besteden gemiddeld hetzelfde als de autobezoeker, maar deze doelgroep is veel kleiner dan de automobilisten. Ook bezoekers die met de trein komen besteden per bezoek gemiddeld relatief veel (ca. € 100 euro per bezoek).

Als wordt gekeken naar de bezoekfrequentie op maandniveau, blijken met name voetgangers en fietsers aanzienlijk meer te besteden in centra dan de automobilist en de openbaar vervoer reiziger. Op maandniveau hebben fietsers en voetgangers een hoger aandeel in de totale bestedingen dan automobilisten (ca. 25% hoger). Fietsers en voetgangers zijn in de totale bestedingen vooral belangrijk voor de centra, die vooral bezoekers aantrekken uit de directe omgeving (bewoners).

Lees meer via de website van het Platform Binnenstadsmanagement.